ਆਪ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸ’ਤੀ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਦੋਂ ਜਨਤਕ ਹੋਣਗੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤ?

May 24, 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here