ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ , ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ‘ਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਹੁਣ ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ ‘ਤੇ ਘੇਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

May 20, 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here