ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ !

June 28, 2021
68
Views

ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਸਫਰ ?

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੱਨਬੱਸ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੱਨਬੱਸ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੱਨਬੱਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 27 ਡੀਪੂਆ ‘ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

https://fb.watch/6pmjgBXYtw/

Leave a Reply

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here