ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ Manisha Gulati ਨੇ ਕੀਤੀ ਝਾੜ ਝੰਬ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ! Sanjha TV

July 1, 2021
109
Views

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਈਰਲ ਹੋਈ ਸੀ।ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪ੍ਰਸਨ ਮਨਿਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਝਾੜ ਝੰਬ ਕੀਤੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here